Hlavne problemy bezpeenosti cestnej premavky v pousku

Riziko výbuchu v zmysle práce alebo iných obµúbených miest je vecou, ktorú nemo¾no prehra». Stavebné právo vy¾aduje mno¾stvo ochrany pred výbuchmi v takýchto prostrediach a nelepi» sa na ne mô¾e by» príle¾itos»ou vá¾nej tragédie. Apartmány s riadnym vystavením hranici výbuchu zahàòajú rôzne obchody a výrobné haly. Tam je v¹etko, èo je problém, ktorý by viedol k ne¹»astiu: horµavé plyny sú dr¾ané z flia¹ s veµkými kapacitami, zdrojmi po¾iaru, èasto nedostatoènou ventiláciou. To v¹etko podporuje mo¾nos» výbuchu.

V oblastiach opísaných vy¹¹ie je potrebné vykona» osobitné opatrenia. Pravidelné kontroly strojov a pravidelné odstraòovanie porúch sú mimoriadne dôle¾ité. Ak sa napríklad, býval kefa v elektromotora, sa stretnú v obrovskej iskry, niekoµkokrát väè¹ie ako normálnu prácu. Patríme aj podrobné ovládanie výbuchu v¹etkých flia¹ a nádob obsahujúcich horµavé plyny a látky. Vzduchový valec s výbu¹ným plynom by mohol naplni» interiér veµmi rýchlo, aby sa spojil s výbuchom. Hoci plyny sa zvyèajne musia mie¹a» so vzduchom v urèitej koncentrácii, aby sa dostali k výbuchu, stále to nemo¾no ignorova».

Ïal¹ím nápadom v ochrane je pou¾itie ¹peciálnych svietidiel, ako aj svetelných spínaèov. Akékoµvek osvetlenie svetla spôsobuje, ¾e sa iskra dostane do kontaktu s produktom zvý¹enej spotreby prúdu svetlom v poèiatoènom èase jeho polohy. To tie¾ vyplýva zo ¾iaroviek a ¾iariviek. Takáto iskra je dos» veµa, ¾e v prítomnosti horµavého plynu mô¾em iniciova» výbuch. Pou¾itie ¹peciálnych svietidiel a výhybiek odolných voèi výbuchu znaène zni¾uje riziko, ale najdôle¾itej¹ou otázkou je bezpeèné skladovanie plynov a horµavých a výbu¹ných látok.