Hasenie hry s po iarnymi vrtuunikmi

Pri pokusoch o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Je to najmódnej¹ia a znaène módna hasiaca látka. Av¹ak, hasièi, hasièi, nie v¾dy plánujú na to. Výber hasiacej látky závisí od materiálu, ktorý sa má spáli».

https://ecuproduct.com/sk/motion-free-najlepsi-balzam-pre-vase-klby-a-svaly/

Pena proti po¾iaruPena hasiaci kontrolné jamky, okrem iného, pri po¾iaroch horµavých kvapalín, ako je napríklad benzín alebo alkohol. Pena nemô¾e uhasi» horiace alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko hovorí s vodou. Hasiace prá¹ky zo série majú najroz¹írenej¹ie pou¾itie.V závislosti od ich zlo¾enia mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najväè¹í je oxid uhlièitý, sú úèinné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, ako aj kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane dokonale pôsobí jednoducho v kontakte s horiacimi organickými pevnými látkami, napríklad drevom, papierom, uhlím a slame.

Parné hasenie - para ako hasiaca látkaPodobné spracovanie ako voda má pár ako metóda hasenia. Urèite treba bra» v prípade spaµovania týchto jediných materiálov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou spoèíva v tom, ¾e voda mô¾e by» odvádzaná kdekoµvek a paru len v oddelených miestnostiach s objemom nepresahujúcim 500 metrov ¹tvorcových. V dlh¹ích miestnostiach je prevádzka pary neúèinná. Na hasenie po¾iarov je potrebné nielen pozna» hasiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre vzdialené látky, ale aj základ pre ich získanie a smerovanie do oblasti po¾iaru.