Gastronomicke vybavenie raszyn

V poµských domácnostiach èasto nájdete profesionálne stravovacie zariadenia pou¾ívané v re¹tauráciách. Príkladom mô¾e by» mnoho jednoduchých krájaèov. V akom druhu pomáhajú robi» v kuchyni prirodzenú vec?

Veµa èasuMajetok zo ¹peciálneho krájaèa výrazne skracuje èas prípravy jedla. Namiesto vystrihnutia ka¾dého kusa mäsa, syra alebo chleba staèí pou¾i» posledné výhodné zariadenie. Vïaka nemu, ¾e ráno sendvièe bude trva» dvakrát toµko èasu, ako be¾í rovnaký v starobylej forme. Príprava sendvièov pre v¹etky rodiny sa uká¾e by» príjemnej¹ia tie¾ nebude potrebné nájs» dobre ako niekoµko sekúnd.

presnos»Krájaèe samozrejme strihajú ingrediencie, ktoré potrebujeme. Príkladom je ¾i» krájaè, ktorý umo¾òuje väè¹ie nastavenie hrúbky rezov. Tak¾e zále¾í na va¹ej vynaliezavosti a potrebách, èi riad, ktorý vyrábame, bude rezaný silno alebo tenko. Táto presnos» ovplyvòuje aj estetiku jedál. ®iadne ïal¹ie nerovnomerne krájané, nevzhµadné sendvièe. Vïaka pou¾itiu krájaèa budú v¹etky nami vyrábané výrobky vyzera» tak, ako by boli publikované profesionálnym ¹éfkuchárom.

príchu»Existujú produkty, ktorých krájanie znamená, ¾e niekedy máme veµa »a¾kostí. Tvrdý syr alebo zelenina èasto neumo¾òujú ich krájanie na dlhé plátky. V úspechu mnohých jedál, chu» teraz závisí na stupni hrúbky ich zlo¾iek. Podobne situácia èaká na úspech prípravy mäsa. Krájaèe budú kupova» mäso a kos» spoloène spôsobom, ktorý je oveµa silnej¹í a mimoriadne rozumný ako u starých metód. Okrem toho, mäso nakrájané na krájaèku stráca menej vody na pevnos», èo ho robí silným a dokonalým.

pohodlieMô¾eme zní¾i» takmer v¹etky potravinárske výrobky: syr, mäso, mäso, zeleninu. Vïaka tomu mô¾eme pripravi» aj polievky, druhé jedlá a ¹aláty so silnou mo¾nos»ou. Nebudeme musie» investova» do výberu zlo¾itých no¾ov na syr a mäso. Je rovnako µahké reza» tvrdú kos» a zeler koreò s krájaèom.