Fi kalna registraena pokladoa

V¹etci sme sa stretli v supermarketoch a pôvodných supermarketoch s registraènými pokladòami. Obchodníci, ktorí sa na nich zúèastòujú, poèítajú na¹e produkty a dajú nám potvrdenie. Èasto v¹ak nevieme, èo tento typ hotovosti naozaj funguje. Vo väè¹ine výpoètov mô¾ete jednoducho urobi» kalkulaèku. Preèo je teda pokladòa povinným zariadením v moci in¹titúcií a obchodov?

Pokladòa je registraèná èiastka. Ide o ten istý elektronický nástroj, ktorého významom je registrácia obratu, ako aj vý¹ka dane. Zahàòame daò z príjmov aj DPH vo vý¹ke dane. Jeho veµkos» je ovplyvnená maloobchodným predajom. Na rozdiel od toho, niektoré z týchto pokladníc neobsahujú fi¹kálnu pamä». V¹etky dáta o nákupe sa zadávajú v cudzích, správne zabezpeèených pamätiach. Fiskálne kasína majú v¹ak najvy¹¹iu poves». Dnes sa zdru¾ujú v Poµsku, Taliansku a Grécku. Takéto pokladnice majú svoju vlastnú fi¹kálnu pamä» so ¹pecifickými vlastnos»ami. Poskytujú jedineèné èíslo. Na konci predajného dòa sú sumy dane zaznamenané na takom pokladnici. Potom existujú èisté a hrubé sadzby.

Je tie¾ potrebné odpoveda» na otázku, kto by mal urobi» takú pokladòu. Závisí to od príjmu v¹etkých znaèiek alebo súkromných ¾ien. Ak príjmy prekroèia daný limit, mali by ste investova» do fiskálnej kapsy. Vý¹ka steny vydáva ministerstvo financií. Existuje aj ¹pecifická skupina tovarov, ktorá sa mô¾e predáva» iba vtedy, ak máte takúto daòovú sumu. To je, okrem iného, pre alkohol a tabakové výrobky. Po opustení predajného dòa má ka¾dý typ pokladnice cieµ vykona» dennú fi¹kálnu správu. Je nevyhnutné a je neskôr zaregistrovaný v povedomí o pokladniciach. Nesmie sa meni» ani odstraòova».

Samozrejme, pokladnice sú stále najèastej¹ie pou¾ívané v supermarketoch a supermarketoch. Ak v¹ak prevádzkujeme súkromnú firmu a na¹e zisky prekraèujú urèitý limit, mali by sme investova» do takéhoto elektronického zariadenia. Vïaka nemu budeme môc» splni» v¹etky formality.