Farex perla pokladoa

Dòa 1. januára 2015 sa do bytu dostali ïal¹ie ustanovenia, ktoré výrazne roz¹irujú pôsobnos» µudí, ktorí si zakladajú firmu, ktorá bude predmetom povinnej registrácie fiskálnej sumy bingo hs e. Z tohto dôvodu bude musie» veµa ¾ien nakupova» pokladnicu. Bohu¾iaµ, je to malá cena. Preto¾e predajcovia pokladní sú dobre vedomí toho, ¾e bez ohµadu na cenu, budú kupujúci, v skutoènosti nebudú môc» znièi» ceny. To znamená veµké výdavky na investíciu nákupu pokladne. Viete v¹ak, ¾e zákazníci podnikateµov mô¾u po prvýkrát poèka» na úhradu nákupu pokladne?

Podµa èl. 111 par. 4 osoby, ktoré zaènú zaznamenáva» obrat a vý¹ku dane splatnej v pokladni, mô¾u odpoèíta» z dane náklady na nákup v¹etkých registraèných pokladníc vo vý¹ke 90% svojej hodnoty, ale nie viac ako 700 PLN.Èo mám urobi», aby som získala náhradu nákladov na nákup pokladne? Daòovník v poslednom zariadenie musí poda» písomnú ¾iados», ktorá bude informova» o poète zakúpených pokladníc. Sú umiestnené vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Musí to by» vykonané predtým, ako zaène nahrávanie predávaného materiálu o mno¾stve, ktoré funguje. Pamätajte, ¾e ak prekroèíme tento moment, nedostaneme návratnos», tak¾e stojí za to sledova» èas. Vrá»me sa aj k poslednému stanovisku, ¾e keï¾e máme len jednu fi¹kálnu pokladnicu, nemusíte ju navrhnú» na samostatnom formulári - staèí vyplni» in¹talaèný formulár pokladnice vo formulári ¾iadosti. Potom pravdepodobne da» jasné, v¹ak pripomenú», ¾e základ pre úhradu pre financovanie nákupu peòazí bude potvrdenie (alebo kúpi» nový symbol. Nechajme ho.Ako naznaèuje otázka vrátenia nákladov na daòové registraèné pokladne v prípade daòových poplatníkov DPH? Postarajme sa o skutoènos», ¾e daòoví poplatníci s DPH majú mo¾nos» vyúètova» nákup pokladne iba v zmluve o DPH za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» predaj v pokladnici. Daòový poplatník DPH, ak sa dohodne na mesaènej platbe, mô¾e predstavova» 25% (aj keï nie ïaleko od 175 PLN dane na úèet, vo forme, keï je prebytok dane zaplatenej v splatnosti. Vo vhodnej situácii mô¾e platiteµ DPH poèíta» ¹tvr»roène na 50% sumy, ktorá má by» vrátená, ale nie viac ako 350 PLN.