Emocie su negativne cvieenia

LibreCoin

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty v ¾ivote, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Èasto sú takéto ¹táty výsledkom negatívnych a stresujúcich incidentov v na¹ich akciách, pre ktoré nemáme ¾iadnu predstavu. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - príèiny du¹evného ochorenia urèite ¾ijú toµko. Je zdravé, ¾e sa cítime ohromení, depresiami a »a¾kos»ami pod vplyvom týchto foriem. Koniec koncov, takýto stav by mal prejs» skôr alebo neskôr do dôle¾itosti plynutia èasu. Ako pracova», ako sa naozaj nedeje?

Cíti¹ sa neustále deprimovaný a ohromený, zlé nálady ¾ijú nepretr¾ite po celé tý¾dne? Pou¾ívate ich na to, aby stratili vz»ah s va¹imi blízkymi alebo zanedbali va¹e ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme sa mali dosta» na profesionálnu pomoc - s tým nie je niè zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevzali kontrolu nad va¹imi èinnos»ami, mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V pozadí, ako je ambulantný du¹evnej práce a praktických certifikovaných lekárov (psychológ, psychiater, sexuológ, psychoterapeuta. Mô¾ete ma» svoje vlastnosti na kompetentné poradenstvo a podporu. Na rozdiel od v¹eobecného presvedèenia, tieto pomôcky lekári nie sú vyhradené len pre ¾eny postihnú» veµká du¹evnou chorobou - naopak - tam by mal hlási» ka¾dého, kto sa dostane zlos» na dlhú dobu s du¹evným problémom v triede - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ vhodné. Ignorovanie mô¾u vytvára» nepríjemné pocity, ktoré vyvíjame v ochorení, ako je depresia a úzkosti. Sú výrazne zní¾i» osud chorých, a hoci existuje celkom lieèiteµná, lieèba mô¾e trva» tak dlho.

V dôle¾itom termíne v klinike du¹evného zdravia sa budete môc» stretnú» s psychológiou na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie má nakoniec diagnózu, pomôcky a ïal¹ie opatrenia, ako napríklad postúpenie psychiatra alebo psychoterapiu terapeuta.