Elzab mini pokladoa

Pokladnica Novitus je potrebná pre µudí, ktorí spôsobujú iné podnikateµské aktivity a ich prílev presahuje hodnoty stanovené ministerstvom financií.

V rytme dòa by sa mal vydáva» potvrdenie o niektorom výrobku zakúpenom zákazníkom, èo je potom základom pre s»a¾nos» pre u¾ívateµa a pre ¾enu, ktorá vykonáva podnikateµskú èinnos», je základom pre vytvorenie názvu treasury.

Na to je u¾itoèné vytlaèi» ka¾dý deò - mesaèné fi¹kálne správy a mesaèné - mesaèné fi¹kálne správy. Fiskálna správa (denná alebo mesaèná je text, ktorý je oznaèený pokladnicou, ktorý obsahuje informácie, ako napríklad smer a veµkos» dane v konkrétnom èase (deò alebo mesiac, so stanovenými daòovými sadzbami a predajmi vyòatými z dane. Úèelom takejto správy je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlaèi» výkazy pokladnice?

Ako sa stalo, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Ako naznaèujú samotné mená, správy z pokladne sa odzrkadµujú denne a raz v máji na zadnej strane.

Denný fi¹kálny výkaz vám umo¾òuje uskutoèòova» tr¾by v konkrétny deò, na jeho cieµ, to znamená do 24:00. Je tu e¹te mo¾nos» vytiahnu» ju neskôr, ale pred prvou transakciou nasledujúci deò. Treba v¹ak vzia» do úvahy, ¾e výpis po 24:00 vytvorí iný dátum. Fiskálna denná správa nám uká¾e celkovú sumu, za ktorú boli výsledky tohto dòa predané.

Daòový úrad musí a mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy je potrebné vytvori» od mája do polnoci pred prvým predajom v tento deò, ktorý zaèína v novom mesiaci. Mesaèná správa je materiál umiestnený na sumu, ktorá uvádza v¹etky denne vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje zoznam úèinkov v danom mesiaci. Mesaèná správa sa generuje iba raz za mesiac.

Ak sa denná alebo mesaèná správa bude kona» po polnoci a pred prvým predajom aj v správe, bude to iný èas, nie je príli¹ veµa by» nervózny, preto¾e nie je potrebné vysvetµova» tento príbeh.