Elektronicky mikroskop

Na istej úrovni toho, ¾e èlovek hrá nieèo profesionálne, potrebuje ¹pecializovanej¹ie vybavenie ako fanú¹ik. Mikroskop, ktorý bude prijateµný pre be¾ného domáceho pou¾ívateµa, by bol pravdepodobne napríklad zariadenie pou¾ívajúce optiku. Av¹ak vedec, ktorý nájde prípravky s veµkos»ou niekoµkých atómov, sa nedoká¾e vyrovna» so zariadením získaným od vedy biológie.

V¾dy existuje nepríjemnos» pri nákupe skutoène profesionálneho vybavenia. Najlep¹ie produkty dosahujú laboratórne mikroskopy, ktoré zaberajú lúè elektrónov (tzv. Elektróny na lakovanie. Pokrývajú veµa priestoru a navy¹e robia závratné sumy. Okrem toho existuje aj otázka výberu dobrých technológií v pou¾ívanom zariadení. Mô¾eme sa rozhodnú» pre elektronový mikroskop, ktorý roz¹iruje prípravky a¾ na niekoµko miliónovkrát (v súèasnosti najsilnej¹í mikroskop na svete umo¾òuje vedcom pozorova» jednotlivé atómy vodíka. Takýto mikroskop je veµmi ¾iaduci, preto¾e èím dlh¹ie sme bli¾¹ie, samozrejme mô¾eme opísa» produkt, ktorý sledujeme. Existujú v¹ak aj dostupné zariadenia, ktoré nepou¾ívajú elektróny na svoje vlastné èinnosti. Takéto zariadenie obetuje ultrazvukové vlny kvôli dôkazom. Takéto mikroskopy sa nazývajú akustické. Tam sú tie¾ fluorescenèné, ktoré sa pou¾ívajú pri ¹túdiu organických látok. Preto výber správneho laboratórneho mikroskopu nie je µahký úkon a pred objednaním prístrojov pre vlastné laboratórium musíte prejs» hlboko do predmetu. Keï to neurobíme pred nákupom, mô¾e sa ukáza», ¾e sme si objednali zariadenie, ktoré je príli¹ dobré, pokiaµ ide o poµské potreby alebo s pou¾itím technológií, ktoré pre nás nepou¾ívajú. Pridanie nie ka¾dého mikroskopu, ktorý je cenný, je najatraktívnej¹í, ale pravdepodobne sa budeme pozera» na to, èo chceme, a preto budeme veµmi hrdí na vybavenie, ktoré sme si kúpili.