Elektricka in talacia tns

Elektrická in¹talácia je »a¾ký organizmus, v ktorom musí v¹etko fungova» spoloène. Ak samotný prvok zlyhá, mô¾e dôjs» k veµkej katastrofe. Najèastej¹ie sa zaèína smrteµný zásah elektrickým prúdom alebo po¾iarom, pri ktorom mô¾u µudia zomrie». Preto sa musíte postara» o elektrické in¹talácie, pravidelne kontrolova» kvalifikovaných elektrikárov a pravidelne opravova» v¹etky chyby.

Nikostop AntistressNikostop Antistress - Osloboïte sa od závislosti od fajèenia!

Jednou z najdôle¾itej¹ích my¹lienok vo v¹etkých elektroin¹taláciách je výber bezpeènostných prvkov. Z tohto dôle¾itého faktora mô¾e chcie» svoju vlastnú bytos» alebo zdravie. Bezpeènos» by sa mala vybra» v mnohých oblastiach. Zaèína s hlavnou poistkou, ktorá vy¾aduje pri nominácii elektrickej energie nominálny prúd nastavený elektráròou. Je prijaté tak, ¾e je zlé prija» väè¹iu dávku elektrickej energie, ako ukazuje súèasný ¹tandard. Keby sa to stalo, elektrický vodiè pred na¹im bytom alebo úradom práce by bol fúkaný.Ïalej sme elektromer aj v pokojnom hlavnom rozvádzaèi. Táto distribúcia je srdcom elektrickej in¹talácie. Ka¾dý okruh má svoj pôvod tam. Ka¾dá je chránená vhodnou poistkou s menovitým prúdom. Výber zabezpeèenia by mal vykona» profesionálny elektrikár, ktorý pred nami vytvorí projekt elektrickej in¹talácie. V poslednom èase sa urèí, koµko okruhov plánuje ¾i», na èo sa poèíta a aký smer ich bude plynú». Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e po¾aduje vybraný prierez vodièov a následne aj poistku s príslu¹ným menovitým prúdom. Základom tohto rie¹enia je pou¾itie takzvanej selektivity ochrany, aby v prípade skratu bola vypnutá iba poistka v oblasti a nie hlavná ochrana, ktorá by preru¹ila tok kapacity do celého domu.