Elanie materskej dovolenky

Umiestnenie softvéru je v skratke prispôsobenie sortimentu trhu prostredníctvom prekladu nových údajov a dokumentácie my¹lienky pre daný jazyk a tie¾ jeho zruènos» pri prispôsobovaní konvenciám daného jazyka. Èasto pracuje v tom, aby pomohol triedi» písmená v abecede a to je postup L10n.¥udia, ktorí zaèínajú na¹u firmu na cudzej ceste, by mali by» oboznámení s predpokladom umiestnenia softvéru a urèite budú úspe¹ní. Najdôle¾itej¹ie prvky jeho èinnosti závisia od dobrého umiestnenia softvéru, a preto by sme ho mali da» profesionálnej spoloènosti, ktorá je bohatou udalos»ou v tejto èasti. Nie je to prakticky problém s ich objavom, preto¾e s celým rokom je na trhu viac a dámy, ktoré sa v nich hrajú, budú ¹pièkovými ¹pecialistami. Mnohé spoloènosti spolupracujú v súèasnej oblasti s konkrétnymi odborníkmi.Zlaté a re¹pektujúce spoloènosti poskytujúce takéto slu¾by by nám mali ponúknu» viacjazyèné softvérové umiestnenie, umiestnenie webových stránok, multimediálne lokality a umiestnenie poèítaèových hier. Niektoré z týchto spoloèností majú aj lokalizaèné in¾inierstvo, ktoré zaruèuje úplné umiestnenie. Takéto mená sa zaoberajú kvalifikovanými lingvistami s veµmi intenzívnymi odbornými skúsenos»ami, vysoko schopnými lokálnymi in¾iniermi, ¹pecialistami na DTP, projektovými mana¾érmi a testerom. DTP ¹pecialisti sa zaoberajú veµmi dôle¾itou prípravou na¹ich úètov na knihu aj pre tlaè, vïaka èomu mô¾u upravi» súbor z hµadiska grafiky na originál alebo vytvori» úplne nový grafický dizajn. Toto pripomína ¹pecialistov, ktorí boli vy¹kolení v oblasti výrobkov v cudzích jazykoch.