Eesanie vlasov na svadbu

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a hrebeò pri jej vytváraní. Ona je tie¾ skutoène zapojený, ¾e chcú, aby celá krásna vyzera», mô¾e zlep¹i» plienku pä»krát, v¾dy pridáva» vlasové doplnky do príèesok alebo vkladanie vlasových klipov. Miluje, ako ¹kola hrá najviac a uvedomuje si ich. Jej nová úloha ako princezná Jokerová bola navy¹e zábavná a musela ma» dokonalý úèes a obleèenie. V hlavnom poriadku si mama zamotala pár opások s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom toto nádherné dievèa povedalo nie, nie, nie e¹te raz. Budem vyzera» hezky v zámkach .... tak to zaèalo. Polovica hodín mana¾mentu okrem ich modelovania. Vyzerala krásne ako skvelá princezná. Ale keï ide s princeznami, rýchlo zmenila názor. Nebojte sa, ¾e na zaèiatku usporiadania výstavy uplynulo menej ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo e¹te nieèo "nie, ja to nechcem robi», nepamätám sa nièoho ako princezná, ktorá je pre òu veµmi priaznivá". Vyna¹la nový úèes, naskladala vlasy tvárou v tvár voµnej koky. Na svadbe, ako u¾ povedala, v súèasnosti praktizujeme vo vlasoch, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka na druhej strane bola na druhej strane pripravená.

Vlasy pre dievèatá