Ede uachy ombre

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, je mo¾né ju zdvihnú» pórmi, vyèesa» ju a zdvihnú» ju. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾e pä»krát narovna» jeden opletený prú¾ok, polo¾i» na ne v¹etky vlasy, alebo ich zaseknú». Najviac sa mu páèi ¹kolské okuliare a pripravuje sa na ne. Jej jediné vytvorenie kráµovnej Scurvy je tie¾ originálne a musí ma» dokonalé úèesy a obleèenie. Pri kontakte sa matka zapletla s niekoµkými pásikmi, ktoré boli umiestnené v nich. Potom táto krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie, a znova nie. Budem èaka» veµa v riadených vlasoch ... tak to zaèalo. Èas filmu a jeho modelovanie. Vyzerala krásne ako významná princezná. A keï sa hostia s princeznou rýchlo zmenili myseµ. Bez zdieµania s posledným nebolo od zaèiatku prípravy na predstavenie menej ako dve hodiny. Prekvapivo .... totálne zmenili predstavy, a vo svojom prejave trochu znelo ako "noooo, nemám rád, nespomínam si, ako sa ¹µachtic, ktorý veµa jeho autority". Opýtala sa nového úèesu a naplnila si vlasy v povedomí plnej koky. Preto¾e, ako som napísal predtým, sme teraz udalos»ou v dizajne vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi dobre. Jej matka bola z druhej strany dvadsiatich minút vytvorená.

Pozrite sa na ponuku vlasových klipov