Du evne poruchy rakoviny

Du¹evné poruchy mô¾u pôsobi» bolesti hlavy v¹etkých vekových kategórií. Lekári varujú, ¾e takmer 20% detí v ¹kolskom veku stráca. Ako zisti», èi va¹e die»a mô¾e zaobchádza» s du¹evnými poruchami?

Po prvé, musíte vedie», ¾e v¹etky poruchy u detí sa mô¾u ukáza» v druhom veku. Niektoré z nich sa objavujú èastej¹ie v ranom detstve, druhý je typický pre pred¹kolský vek, zatiaµ èo úplne odli¹né poruchy sa objavujú a¾ v ¹kolskom veku. Vývojové abnormality sú veµmi dynamické a ich príznaky sa menia s vekom.

Úzkostné poruchy, ktoré sa objavujú v troch sférach, sú veµmi nepríjemné. Prvou z nich je oblas» subjektívnych zá¾itkov, ktorá sa zaoberá tým, èo die»a spadne do bezprostrednej mysle. Druhou skupinou je somatická sféra, ktorá sa odstráni do poslednej, ktorú die»a prechádza do priameho tela. Symptómové symptómy sú charakterizované rôznymi typmi bolesti (napr. Brucha alebo èloveka a dokonca aj vracanie a mdloby. Die»a mô¾e tie¾ obsahova» averziu na hryzenie a potopenie v noci. Posledná sféra sa týka správania die»a»a a vz»ahuje sa na »a¾ké správanie. Die»a mô¾e presta» komunikova» so svojimi rovesníkmi a bráni» sa viac odobratému.

Ako by ste mali ís» s psychiatrom so svojím die»a»om? Podmienkou bojov ¹pecialistov je správanie die»a»a, ktoré sa odchyµuje od sumy. Ná¹ mladý psychiatr v Krakove sa pohybuje s de»mi, ktorých choroba je zodpovedná za zmenu v pou¾ívaní. Vïaka ¹túdiu v práci s de»mi a veµkej dávke empatie, náv¹teva ná¹ho ¹tudenta nebude pre va¹e die»a stresujúce. Vïaka pou¾itiu najmodernej¹ích foriem v úlohe detí bude ná¹ mladý psychiatr nielen diagnostikova» problém, ale vynalo¾í v¹etko úsilie, aby ho rýchlo vyrie¹il a die»a uspokojil die»a.