Dks in inierska spoloenos

Na¹a in¾inierska kancelária v Krakove je oblas»ou, kde sú vïaka práci skúsených in¾inierov nielen ¹pecializované projekty, ale aj naj¾iadanej¹ie zákazky v oblasti stavebníctva. Pou¾itím va¹ich slu¾ieb si mô¾ete by» istí, ¾e Va¹a výstavba alebo technická investícia vás nesklame.

Kto sú na¹i zamestnanci? Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme sa vo vlastnom systéme stretli nielen s vzdelanými ¾enami, ale aj s rýchlym získavaním skúseností v ich práci. Na¹a spoloènos» sa nesna¾í zaostáva» za meniacimi sa potrebami trhu, preto sa staráme o to, aby ná¹ tím in¾inierov vyjadril svoje názory.

Ponuka slu¾ieb, ktoré ponúka poµská kancelária, neustále rastie. Ako málo, hráme s in¹taláciou a modernizáciou strojov pre priemysel, v ktorom kombinujeme najcennej¹ie komponenty. Ponúkame tie¾ slu¾bu, ktorá je zameraná na budovanie systémov pre víziu, ktoré potrebujú aj tie najvyspelej¹ie optiky. Programovanie sa tie¾ dostáva do úzkeho dosahu. Na¹i dobrí programátori majú nielen dr¾anie programov, ale aj dr¾anie záloh, ktoré sú mimoriadne cenné pre v¹etky krízové situácie.

Na¹a strojárska spoloènos» predáva nielen odbornú technickú podporu. Sme µahko prijíma» objednávky od na¹ich klientov. Vïaka na¹im poznatkom o najnov¹ích technológiách, máme vo forme poradenstva najlep¹iu cestu von, ktorá je spojená nielen s úsporou èasu a peòazí, ale aj so spokojnos»ou projektu. Ná¹ svet vás nesklame.