Daoove predpisy fi kalna pokladnica

Po¹tová fi¹kálna pokladnica pravdepodobne existuje odli¹ne od priamky, kde kópie potvrdenky sú na valcoch, papierových páskach, ktoré máme v dr¾be, ako daòové dôkazy, prostredníctvom zlo¾itej¹ích, kde kópie potvrdenia sú elektronické. Najèastej¹ie pokladnice a elektronická kópia potvrdenia dávajú svojim klientom mnoho otázok.Vo fi¹kálnych zariadeniach s elektronickou kópiou potvrdenky je elektronickým nosièom údajov príslu¹ná karta. V niektorom zo zariadení pou¾ívajte kartu, ktorú hovorí výrobca.

Takéto karty mô¾u obsahova» nepredstaviteµné mno¾stvo informácií. Keï som zistil, ¾e to bol milión príjmov, bol som bez reèi. Koµko rolí by som musel udr¾a» takú sumu transakcie? Zaèal som chápa», preèo je takáto pokladnica èistej¹ia. Veµkou výhodou je skutoènos», ¾e servis pokladnice alebo tlaèiarne s elektronickou kópiou sa úplne neoddeµuje od slu¾by tradièných pokladníc. Automaticky sa vytvoria v¹etky funkcie, ktoré zaznamenávajú kópie výtlaèkov na karte. Pokladnica a elektronická kópia potvrdenky tak uµahèujú na¹u prácu a nie tak, ako sa mi zdalo - s»a¾uje to.

Je dokonale koncipovaný a pokladnica mô¾e znamena» vreckový poèítaè a my mô¾eme túto kartu odstráni» a pripoji» sa k poèítaèu. Èítanie na¹ich údajov nás zaberá chvíµu a mô¾eme s istotou potvrdi», èo je pre nás v urèitom momente potrebné. Táto ¹ikovná pamä» nie je tie¾ veµmi malá, tak¾e by ste ju museli po èase vráti». Toto múdre zariadenie neumo¾ní ¾iadne zmeny na karte. Ich umiestnením pomocou elektronického podpisu je zabránené a zariadenie detekuje ru¹enie. Pokladòa nás navy¹e informuje, keï sa karta zaplní a uká¾e nám zavretím prepravcu. Mô¾ete si len ¾ela» nieèo také, preto¾e zarobi» milión príjmov je sen ka¾dého predajcu.Nesná¹ím strach z pokladnice s elektronickou kópiou potvrdenky. Je to teda vhodnej¹ia forma ako v¹etka hmotnos» kotúèov na náhradný papier.