Cyklisticke trasy rem

Program enova je plán triedy ERP, ktorý vám umo¾òuje zlep¹i» výkonnos» spoloènosti.Vïaka lep¹ej strane a kontrole podnikových procesov je neefektívnos» vyu¾ívania zdrojov obmedzená.Program pracuje s najnov¹ím systémom Microsoft - windows & nbsp; 10.Je mo¾né ho pou¾i» na µubovoµnom mno¾stve mobilných zariadení. Poènúc smartphonmi a tablety na dotyk.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhranie, spoluprácu s vlastným právom, obchodným know-how a dobrými aktualizáciami.Softvér má krásnu ¹truktúru. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodných operácií. Okrem iného prezentujú otázky týkajúce sa riadenia µudských zdrojov, zúètovania miezd, finanèných záznamov, fakturácie, vedenia skladov, predaja, inventarizácie a úètovníctva.Ka¾dá voµba modulov umo¾òuje pru¾né prispôsobenie ponuky.Spoloènos» ponúka tri nákupné modely:- nákup softvérovej licencie, ktorá sa stáva vlastníctvom kupujúceho a poskytuje budúce aktualizácie. Ideálna mo¾nos» pre lízingové spoloènosti.- prenájom softvéru vo forme poplatkov za vlastné u¾ívanie od vybraných komponentov systému.Perfektná alternatíva pre deti a malé firmy.- prenájom organizmu a infra¹truktúry, ktorá prenajíma moduly spolu so servermi, aktualizáciami a zálohami. Osvedèený spôsob pre spoloènosti, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Ponuka existuje aj pre tri funkèné varianty.Existujú tri verzie - strieborné, príjemné a platinové.Strieborná verzia je urèená pre stredne veµké spoloènosti s viacerými pozíciami. Predstavuje prírodné aktivity.Dobrá verzia pre mladých a malých firiem, ktoré potrebujú niekoµko, desa» kópií programu. Táto mo¾nos» programu umo¾òuje multi-rozvetvenie tie¾ mo¾nos» definova» funkcie.Platinová verzia je urèená aj pre malé a »a¾ké spoloènosti.Poskytuje multitasking aj mo¾nos» roz¹írenia s rovnakou funkènos»ou.Príklady nákupných cien enova modulov (bez DPH:- enova365 HR Mzdy - 1666 PLN (strieborná verzia, 3738 PLN (zlatá verzia- enova365 daòová kniha - 630 PLN (strieborná verzia- enova365 Obchodná kniha - 2863 PLN (zlatá verzia- enova365 Faktúry - 266 PLN (strieborná verzia, 613 PLN (zlatá verzia

Cenový list enova v platinovej skupine je predmetom individuálneho rokovania.