Celulozovy prach

Továrne sú miestami, v ktorých sa ka¾dý deò vyrábajú dôle¾ité suroviny, pravdepodobne kameò, piesok, polyméry, chemikálie, kovy, ale aj mnohé nové, predmety ka¾dodennej potreby. Èasti týchto èlánkov idú v tisícoch a dokonca stovkách tisíc denne.

Poèas obrábania ka¾dého výrobku sa odpad v podstate »ahá do jednotlivých nádob, ktoré sa potom vyprázdòujú a odpad sa likviduje. Av¹ak pri takomto obrábaní, napríklad ¾ulové dosky, je vidie», ¾e vo vzduchu je veµa prachu. Je tak jemne mletá, ¾e ani na¹a nosná dutina, ktorá sa ¹pecializuje na zachytávanie malých èastíc prachu, nemá zosta» v takej kontaminácii a ka¾dý deò zamestnanec, ktorý vykonáva be¾né výrobné èinnosti, inhaluje obrovské mno¾stvo takýchto prachov. Mô¾u mu dôkladne ublí¾i», spôsobi» ka¹eµ alebo alergickú reakciu, ale najèastej¹ie sa zneèistenie tela prachom objaví a¾ po desiatich alebo dvadsiatich rokoch práce v obchodných príle¾itostiach v úzkych podmienkach. Potom pôjdeme k lekárovi s pµúcnym alebo alimentárnym ochorením, alebo nejakým iným, vo vz»ahu k tomu istému miestu, kde napadli prach, a zistíme, ¾e na¹e choroby prirodzene pochádzajú z funkcie v poslednej rastline.

Bohu¾iaµ, existuje mnoho takýchto prípadov, ale dnes im doká¾eme úèinne zabráni». In¹talácia odpra¹ovacích systémov, t.j. odpra¹ovacieho systému v továròach vystavených nepriaznivým úèinkom akýchkoµvek zneèis»ujúcich látok, tento problém urèite minimalizuje. V skutoènosti sa takýto systém odporúèa pre v¹etky priemyselné odvetvia bez ohµadu na rozsah zneèistenia. Je známe, ¾e v oceliaròach bude mno¾stvo dymu a prachu zrejmej¹ie ako v továrni na polystyrén, av¹ak v¾dy v jednej ïal¹ej továrni sú zamestnanci vystavení ¹kodlivým úèinkom zneèistenia, aj keï v novej koncentrácii aj v inom ¹týle.

Ak sme podnikatelia, sme tie¾ továreò, mali by sme premý¹µa» o systéme odpra¹ovania skôr, ako hygienický in¹pektor vykoná náhodné kontroly a nariadi, aby sme ho nain¹talovali pod hrozbou likvidácie. Samozrejme, to isté platí aj pre náklady na nákup a in¹taláciu filtraèného systému, ale aj s nákladmi na modernizáciu haly, na ktorej sa predpokladá, ¾e bude namontovaná. Zdravie µudí je v¹ak jednoducho cena, do ktorej treba investova», a ak to skutoène musíme urobi».