C tudia plodnosti plodnosti

Skú¹ka plodnosti mu¾ov je zameraná hlavne na výskum ejakulátu. Analýza spermií je základným diagnostickým prvkom, ktorý pomáha hodnoti» plodnos» èloveka.Semen je suspenzia spermií, ktorá teèie zo semenníkov a epididymidov v zmesi prostatických sekrétov, semenných vezikúl a tubulo-bulbárnych ¾liaz (tzv. Plazma spermií. Hlavným úèelom otázky je teda spermie.

Kedy by test mal skonèi»?Táto ¹túdia by mala by» vykonaná, keï po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku (bez zmyslu mo¾ného výskumného partnera nedo¹lo k oplodneniu. Malo by by» tie¾ na druhý typ obrázkov na strane rozkroku a na lieèbu testikulárne nádor.

Pred testovanímUrèité ¹tandardy sa musia vykona» pred zaèatím testovania. ®iados» mô¾e by» nepriaznivo ovplyvnená, okrem iného, neadekvátne dlhý èas sexuálnej abstinencie (vzorka sa má odobra» do 2-7 dní od vz»ahu, ochorenia (najmä u pacientov so zvý¹enou teplotou a zneu¾ívania alkoholu. Skú¹obná vzorka sa musí odovzda» presne.Analýza spermií je zalo¾ená na jej makroskopickom hodnotení (viskozita, objem, pH a mikroskopické (poèet spermií, ich energia a mobilita. Okrem toho existuje mno¾stvo antispermových protilátok. Niekedy sa navrhujú iné testy, napr. Bakteriologické a biochemické testy a test na hyposomézu.

PsorilaxPsorilax - Zlepšite stav Vašej pokožky a vyhrajte s psoriázou!

diagnostikaV diagnostike neplodnosti u µudí sa odporúèajú aj rôzne typy hormonálnych testov. Funguje, okrem iného hladinu voµného a celkového testosterónu, hladinu gonadotropných hormónov: FSH, LH, prolaktínu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mô¾u by» a sú výsledkom autoimunitných reakcií. Testujú sa testy na protilátky proti spermiám v sére a spermiách. Tak¾e je tu takzvaný nepriama imunofluorescenèná technika. Nazýva sa roztok protilátky via¾ucej sa na spermie. Chcem, aby boli takí, ¾e úplne zastavili moju plodnos». Príèina porúch neplodnosti je èasto nový spôsob infekcie. Mikrobiologické testy sa vykonávajú v zariadení na vylúèenie.