C panielsky prekladateu

Práca prekladateµa je veµmi dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e prekladateµ musí prenies» význam jedného z nich do druhého v rámci pôsobnosti druhého subjektu. Èo sa deje vo vnútri, nemusí toµko opakova» slovom, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu, zatiaµ èo druhá je veµmi »a¾ká. Takéto ¹koly majú mimoriadny význam v komunikácii av poznávaní, ako aj v ich poruchách.

Jeden z typov prekladov je po sebe nasledujúci výklad. Èo je to isté pre typ prekladov a èo veria v ich vlastnosti? No, poèas prejavu jedného z µudí, prekladateµ poèúva urèitú vlastnos» tejto poznámky. Mô¾e si vzia» poznámky a len si pamäta», èo chce hovori». Ak táto uzavrie urèitý aspekt vá¹ho názoru, potom úlohou prekladateµa je vysla» jeho dôvod a obsah. Ako bolo uvedené, nemusí to by» presné opakovanie. Pravdepodobne musí da» zmysel, princíp a robi» vyhlásenia. Po opakovaní si hovorca rozvíja svoj názor a opä» ho zdieµa s dobrými vlastnos»ami. A tak v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do vyrie¹enia odpovedí alebo odpovedí partnera, ktorý sa tie¾ objavuje v súkromnom jazyku, a jeho otázka sa vyuèuje a kopíruje na èíslo osoby.

Snail FarmSnail Farm Perfektné riešenie pre večnú kožu

Tento prekladový model má priame výhody a hodnoty. Nevýhodou je pravdepodobne, ¾e postupuje pravidelne. Fragmenty výrokov Samozrejme, tieto fragmenty mô¾u rozbi» urèitú pozornos» a sústredi» sa na výroky. Pri preklade niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len porazi» rytmus. Ka¾dý mô¾e v¹etko pochopi» a komunikácia sa zachová.