Bezpeenos systemov v oknach aktivnej adresarovej domeny 2012 r2

Mnohé ¾eny sa pýtajú: èo potom predstavuje obmedzené zabezpeèenie a pre èo je to? Odpoveï nájdete v nasledujúcom èlánku.

Ventilová alternatívaBezpeènostné dosky sú zameniteµné oznaèované ako bezpeènostné hlavy. Prispôsobuje jedla v mieste poskytnutia rôznych fotoaparátov a príslu¹enstva procesu proti nadmernému zvý¹eniu alebo zní¾eniu tlaku. Sú k dispozícii v jednoduchých cien, oveµa hor¹ie, ne¾ sú ventily, tak¾e pre nich znamenalo prvá alternatíva. V mnohých systémoch sa kombinácia bezpeènostných ventilov a bezpeènostných dosiek vz»ahuje na dvojitú ochranu.Veµmi èasto sa ako ochranný prostriedok pripája bezpeènostná doska priamo pod poistný ventil. Vïaka tomu je pekný ventil chránený pred negatívnymi úèinkami atmosférických podmienok a proti rôznym kontamináciám. Nezahàòa potrebu vykona» testy UDT v usporiadaní plátkov. Ventily musia ka¾dý rok testova» tieto druhy.

Iné typyRôzne typy bezpeènostných platní mô¾u by» viazané v ïalekých zariadeniach. Najèastej¹ie sa pou¾ívajú najjednoduch¹ie odrezávacie dosky, ktoré v minci pretrhnú príli¹ vysoký tlak v zariadeniach alebo strojoch. Dosky mô¾u by» pou¾ité v zariadeniach, ktoré sa vykonávajú pod veµkým tlakom. Mô¾u ¾i» napríklad uzatváracie ventily, systémy tesnosti, pneumatické systémy, hydraulické systémy atï.

prihlá¹kaRoztrhávacie kotúèe sa pou¾ívajú v potravinárskom, farmaceutickom a automobilovom priemysle, kde existuje reálne nebezpeèenstvo poruchy spôsobené nekontrolovaným a dodatoèným zvý¹ením tlaku v zariadeniach, systémoch alebo strojoch.