Bezpeenos stroja

Príèiny týchto prípadov sa pravidelne skúmajú, tak¾e v perspektívach mô¾em zní¾i» riziko ich opätovného výskytu. Výsledky výskumu jednoznaène ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú veµmi èasto rôzne typy dohµadu vo forme bezpeènosti strojov. Problémy spojené so zlým pou¾ívaním a prevádzkou strojov sa objavujú kedykoµvek poèas ich ¾ivota. Hovorí posledný moment ¹pecifikácie, kedy a program, výroba, prevádzka, údr¾ba, úprava atï.

Certifikácia strojov na konci eliminuje nebezpeèenstvá, ktoré sa mô¾u objavi» v pozadí práce. Stroje, ktoré pou¾ívajú pou¾ité certifikáty, sa testujú a kontrolujú, èi sú vhodné na výrobu. Testujú sa jednotlivé vlastnosti a podzostavy. Dodr¾iava sa princíp fungovania, ako aj opisy, ktoré majú za cieµ pomôc» zamestnancom v oblasti riadneho vlastníctva od organizácií a zariadení. Potreba ma» certifikáty od jedného stroja a zariadenia vyplýva najmä z nariadení EÚ: platných smerníc, interných predpisov atï.

Pracovníci v oblasti bezpeènosti a zdravotníctva dúfajú, ¾e sa zúèastnia na kurze a ¹kolení o certifikácii strojov. Znalosti, skúsenosti a vedomosti, ktoré sa v tomto kurze a ¹kolení získavajú, prispievajú k urèitému zní¾eniu poètu pracovných úrazov, a to ako smrteµných, tak aj výnimoèných. Úèas» na obehu a ¹kolenia od úrovne certifikácie strojov a zariadení priná¹a pre majiteµov celý rad výhod. Vzdelaní zamestnanci sú zárukou správneho majetku zo strojov a skladovania noriem bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.