Bartley led osvetlenie

Núdzové osvetlenie v moderných èasoch zohráva veµmi dôle¾itú hodnotu v oblasti bezpeènosti a dobrého významu pri dobrej evakuácii zamestnancov z budovy v ohrození. LED núdzové osvetlenie zohráva mimoriadne dôle¾itú funkciu, najmä ak chýba základné napájanie svietidiel. Zvlá¹» dôle¾ité je vybra» nielen správne osvetlenie, ale aj vhodné oznaèenie so znakmi v¹etkých komunikaèných ciest a vysokorizikových zón.

Aké núdzové moduly sú viditeµné na trhu?Na blízkom trhu je veµa svietidiel a ¹peciálnych núdzových modulov, ktoré nám pri evakuácii obyvateµstva zaruèia veµmi cennú úroveò bezpeènosti. Polo¾ky viditeµné na trhu mô¾u by» okrem iného pou¾ité pre núdzové osvetlenie v spoloèenských miestnostiach, kanceláriách, súkromných bytoch alebo schodiskách. Moderné moduly a núdzové svietidlá sa vyznaèujú nielen bohatým dizajnom, ale aj rozmanitos»ou výkonu a splnením veµmi nároèných bezpeènostných po¾iadaviek. Na obchodných regáloch sú veµmi populárne nielen sie»ové svietidlá s funkènou definíciou, ale aj moderné LED núdzové osvetlenie so zvý¹enou triedou vzduchotesnosti, ktoré sa dá µahko pou¾i» v bytoch, kde je veµa cennej vlhkosti, a tie¾ vysokej pra¹nosti. Núdzové osvetlenie so zvý¹enou vzduchotesnos»ou je ideálne pre kúpeµne.

Èo treba venova» pozornos» pred nákupom?¥udia, ktorí chcú kúpi» profesionálne núdzové osvetlenie, by sa mali pozrie» na poèet objednávok výrobkov vyrobených z vynikajúcich tried materiálov. V súèasnosti majú svietidlá vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, hliníka alebo polykarbonátu veµmi dlho obµúbenú. Rámy mô¾u by» tie¾ namontované na vertikálnu stenu a stropy. Je potrebné investova» aj vo svetle priateµov a obµúbených znaèiek, a to vïaka tomu, preèo budeme v¾dy ma» 100% istotu, ¾e budú pou¾iteµné po mnoho rokov pou¾ívania. Stojí za to hµada» také hodnoty ako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX alebo HYBRYD. Pri výbere moderného LED núdzového osvetlenia stojí za to venova» pozornos» tomu, èi výrobok, ktorý sme kúpili, bude ma» certifikát CE, ktorý potvrdí súlad ná¹ho núdzového osvetlenia s platnými európskymi normami.

skú¹kyInovatívne systémy núdzového osvetlenia uva¾ujú o mnohých nových rie¹eniach, medzi ktoré patrí zlep¹enie komfortu pou¾ívania a najdôle¾itej¹ia bezpeènos» in¹talácie. Stojí za to investova» do núdzového osvetlenia, ktoré bude bohaté na vykonávanie dobrých skú¹ok s èas»ou PN-EN 50172. V originálnych svietidlách s vlastným testom bude základná mesaèná funkèná skú¹ka pravdepodobne postavená v automatickom re¾ime, rovnako ako testy èasu osvetlenia. ©peciálne núdzové svietidlá sú k dispozícii aj na trhu, ktoré sú lemované interiérom, kde je potrebné zaznamenáva» v¹etky histórie skú¹ok jednotlivých núdzových svietidiel.

Kde potrebujete pou¾i»?Núdzové osvetlenie a, samozrejme, evakuaèné osvetlenie by malo zaèa» vo v¹etkých mo¾nostiach evakuácie v externých ú¾itkových blokoch a domoch kolektívneho bývania. Núdzové osvetlenie by sa malo zvá¾i» dodatoène na plných cestách, ktoré zabezpeèujú evakuáciu a sú podporované len umelým svetlom. Absolútne by mali by» kombinované v kinách, divadlách, rôznych veµkolepých miestach, èitáròach, èasopisoch, konferenèných miestnostiach, ¹portových halách, zábavných zariadeniach, múzeách a vý¹kových verejných budovách.