Ako pomoc die a u zavislemu na drogach

Pracovníci majú problémy s dospelými aj s de»mi. Niektorí µudia sa mô¾u riadi» sami, ale niekedy sa ukazuje nepostrádateµná pomoc profesionála. Najmä v detskom úspechu stojí za to rýchlo reagova». V súèasnosti necíti niè zlé alebo poni¾ujúce, rodièia sa cítia bezmocní a tie¾ nevedia, ako pomôc» svojmu die»a»u. Samotná láska jednoducho nestaèí. A príèiny rôznych problémov, ktoré skutoène tvoria veµa. Vychádzajúc zo situácie zastra¹ovania, stresu súvisiaceho s materskou ¹kolou alebo ¹kôlou, vá¾nej choroby a¾ po rozvod rodièov, ob»a¾ovanie alebo smr» blízkeho.

Deti zo zoznamu sú hlb¹ie a »a¾¹ie, existuje tie¾ tendencia obviòova» sa, a pri absencii odpovedí zo strany zodpovedných µudí alebo nedostatoèných reakcií sa mô¾u zhor¹i» niektoré ru¹ivé príznaky. Pozrite sa na ¹tatistiky, koµko pokusov o samovra¾du sa vyskytuje u malých a men¹ích detí s cieµom pochopi» rozsah problému.

Aké situácie dávajú dôvod na zvá¾enie prechodu na detského psychologa?

Samozrejme, v¹etky útoky nekontrolovateµných vá¹ní a agresie sú urèite ru¹ivé. Áno, trojroèné die»a mô¾e ukáza» svoju nespokojnos» s poslednou technikou, ale staré deti by teraz mali kontrolova» svoj hnev. Ak sa to stane inak, je to jednoduchý signál, ak chcete prejs» na detského psychológa.Výskyt bedwettingu u detí star¹ích ako pä» rokov dáva dôvod na veµké obavy a mô¾e hlása» pomerne významné emocionálne problémy a to na novom pozadí. V tomto prípade náv¹teva detského psychológa odhaµuje nutnos».Traumatické situácie v¾dy spôsobujú ¹pecifické reakcie tela. Noèná mora, nespavos» alebo podrá¾denos» sú v mno¾stve normálnej reakcie tela na stres. Mali by v¹ak prejs». To, ¾e takéto stavy sú vedené o viac ako niekoµko tý¾dòov, je tie¾ symbolom odkazujúcim na ¹pecialistu.Problémy s poµom mô¾u pochádza» z pomal¹ieho emoèného vývoja die»a»a, ale mô¾u tie¾ by» znakom hlb¹ích problémov. Samozrejme, mladý psychológ existuje v dobe diagnostiky skutoènej príèiny problémov a to isté, ale je predpokladom ïal¹ej práce.Znepokojujúce sú aj násilné èiny proti rovesníkom, ni¾¹ím a zvieratám. Èasto sa obe»ami domáceho násilia správa veµmi èasto. V dospelosti pravdepodobne spôsobuje vá¾ne následky, tak¾e by ste mali zasiahnu» naozaj skoro.

Dôvody, preèo ís» do detského psychológa, takmer nie sú rovnaké v rozsiahlom registri. Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e akýkoµvek veµký obrat v u¾ívaní die»a»a mô¾e ma» náznak toho, ¾e s die»a»om sa deje nieèo zlé a stojí za to po¾iada» o ochranu profesionálov.