Ake obeerstvenie brani

V¹etci sa radi opýtame zamestnancov a dávame im najkomplikovanej¹ie jedlá. Bohu¾iaµ, my sme zvyèajne vytrvalí a my sa spoliehame na to, ¾e v tomto okamihu pripravíme na¹u prepychovú lieèbu. Predstavuje sa v¹ak, ¾e najpraktickej¹ie rie¹enia sú èasto najlep¹ie. Preto stojí za zvá¾enie vytvori» si syrovú dosku pre µudí.

Výber syrov®e sme len takou mo¾nos»ou, stojí za to podáva» syr vyrobený z rôznych spôsobov mlieka: kravy, ovce a kozy. Výborným prístupom je usporiadanie ich regiónov. Pozná tých istých poµských zamestnancov, aby sa zoznámili s pokrmami z miest, kde neboli. Stojí za to, aby bol výnimoène pripravený teoreticky a obohatil príjemnú ochutnávku históriou v¹etkého z podávaných syrov. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na palube by sme mali oddeli» vysoké a mierne syry. Preto¾e je to napísa» im dr¾a» správne usporiadanie.usporiadanieV tejto oblasti vytvárame syry, poènúc tým najjednoduch¹ím (najlep¹ie je ho vylep¹i» o 12 hod. A postupne ho pou¾íva» na väè¹ie. Vïaka tomu budú va¹i hostia cíti» jemné rozdiely v ¹týle a aróme produktov.estetikaMô¾eme prená¹a» syry na ïal¹ie, na poslednú dosku, ktorú dostaneme do skupín predajní, ktoré ponúkajú riad. Mô¾eme ho pou¾i» aj na posledný silný stojan alebo drevenú dosku, ktorá musí ¾i» len pre poslednú funkciu. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dozrievajú, by mali by» podávané v plnej¹ích èasticiach. Ostatné mô¾u by» zlo¾ené. Vhodné sú tu krájaèe syrov, ktoré nám umo¾nia reza» syr na malé a bezpeèné rezy.extrasOkrem syra by sme na¹im hos»om mali podáva» vhodné prísady. Tam sú orechy, olivy, brusnice, rowan jam, hrozienka a su¹ené marhule. V¹etky doplnky sú umiestnené v ¹peciálnych miskách tak, aby sa nespájali so syrom, ktorý podávame. V na¹om ko¹íku podávame biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Dobré vínoNa syrovú dosku by sme mali podáva» syr a vhodné víno. Najprirodzenej¹ím ¹týlom bude zladenie vína z rovnakého regiónu ako syry, ktoré podávame.